Redakce přijímá původní, doposud nikde neuveřejněné vědecké, odborné a přehledové stati a aktuální diskuse a zdůvodněné právní výklady (dále jen "články"). Články by měly být logicky formálně členěny a obsahovat zásadní odkazy na prameny (právní normy) a případně literaturu. Odkazy a poznámky pod čarou by měly být úměrné rozsahu článku (maximálně do 10 až 15 % rozsahu článku). Povinnou náležitostí je uvedení názvu článku a krátké anotace v anglickém jazyce.

K uveřejnění redakce přijímá upravená či komentovaná rozhodnutí různých typů soudů vyšších stupňů s právní větou (dále jen "judikáty").

Články a právní věty judikátů zpracované na vyzvání vydavatele jsou honorované.

K uveřejnění redakce dále přijímá informace, anotace a zprávy.

Všem autorům je zasílán 1 autorský výtisk.

Články a ostatní příspěvky jsou anonymně recenzovány členy redakční rady, případně externími recenzenty. O přijetí či nepřijetí článků a ostatních příspěvků informuje autory odpovědná redaktorka. Za obsah článků a ostatních příspěvků odpovídá autor. Autor se zavazuje, že bez souhlasu redakce do jednoho roku po vydání nebude článek nebo ostatní příspěvek jakkoli v tištěné či v elektronické podobě šířen.

Autorské korektury nejsou vyžadovány. Redakce provádí v případě potřeby jazykovou a grafickou úpravu.

Články a ostatní příspěvky zasílejte elektronicky v textovém editoru Word (koncovka doc. nebo rtf.). Nezapomeňte prosím uvést elektronickou, telefonickou a písemnou adresu pro komunikaci. Téma a rozsah jednotlivých článků a ostatních příspěvků doporučujeme předem konzultovat s odpovědnou redaktorkou e-mailem: bazantov@prf.cuni.cz, v případě nutnosti i telefonicky na tel. č. 603509958.