Tyto webové stránky již nejsou aktualizovány. Prosíme, přejděte na nové stránky časopisu - casopisobchodnipravo.cz . Děkujeme.

 


Časopis Obchodní právo vychází od roku 1992 a navázal na předcházející periodikum Arbitrážní praxe.

Vydavatelem je advokát JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D. LL.M., IČ 63655250
vyd. povolení MK ČR E 6020 MIČ 46032
ISSN 1210-8278

Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR. Do tohoto seznamu byl zařazen i pro rok 2016.

  

Odborné zaměření časopisu Obchodní právo:

Měsíčník přináší statě, názory a polemiky předních odborníků z oblasti teorie a praxe k problematice soukromého práva, především obchodního práva a obchodního soudnictví, ale i k právu hospodářské soutěže, insolvenčnímu právu, daňovému
a správnímu právu, a to jak v české právní úpravě, tak je věnována pozornost komunitárnímu právu a mezinárodně právním souvislostem.

V pravidelné rubrice »Z rozhodovací praxe« jsou čtenáři seznamováni s aktuální obchodněprávní judikaturou soudů vyšších stupňů. Časopis přináší informace o připravovaných nebo vydávaných právních předpisech.

 

Distribuce a objednávky časopisu Obchodní právo:

Časopis je distribuován v České republice a na Slovensku formou ročního předplatného a jednotlivá čísla jsou k dostání ve vybraných prodejnách právnické literatury a lze je objednat včetně některých starších čísel na adrese redakce. Pokud není objednávka do 15. listopadu písemně zrušena, automaticky platí i pro další kalendářní rok.

Předplatné pro předplatitele z České republiky pro rok 2017 činí 2 599 Kč včetně DPH, s přístupem do elektronického archivu pak 3 749 Kč včetně DPH.